Rangkaian Komputer (Computer Networks)Definasi Rangkaian
Rangakaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancar infra merah atau satelit.KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)
 
  • Berkongsi Fail

Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat.

  • Menimdahkan Fail
Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain.
  • Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos
Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus, Access dll. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian.
  • Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data
Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut.
  • Berkongsi Pencetak, Pengimbas, CD-Rom dll
Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain.
  • Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail)
Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain.
 

Sistem Rangkaian Komputer
 
Terdapat tiga sistem rangkaian seperti berikut:
Bil
Sistem Rangkaian Komputer
Saiz Kawasan
Contoh
1.
Local Area Network (LAN)
Kawasan Kecil (10km)
Sekolah, makmal, dalam sebuah bangunan.
2.
Metropolitan Area Network (MAN)
Kawasan lebih besar 
(10-50km)
Bandar, negeri.
3
Wide Area Network (WAN)
Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km)
Seluruh dunia, negara, 
Internet

Rangkaian Setempat (Local Area Network)
Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan:
  • Jenis LAN - Pengguna dan pelayan (Client-server)
- Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer)
  • Komponen-komponen LAN
  • Topologi LAN
  • Kesan dari LAN